Privacyverklaring

 1. Algemene

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Servimac Vof, Th. Donnéstraat 23, 3540 Herk-de-Stad, KBO-nummer 0828.830.257 en website www.servimac.be
Servimac hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

 

In deze privacyverklaring willen we u informatie geven over welke gegevens we verzamelen en  hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Servimac houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

 1. Doeleinde van het verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Servimac verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

 • Het afhandelen van verzendingen van uw goederen en betalingen.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Ter behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen.

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij
  De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door Servimac worden verzameld:
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bankrekeningnummers
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Servimac verwerkt geen gevoelige categorieën. Gevoelige categorieën van persoonsgegevens zijn deze waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Servimac heeft niet de intentie om gegevens te verwerken van personen die jonger zijn dan 16 jaar, behoudens met toestemming van de ouders of voogd of indien een andere rechtsgrond de verwerking noodzakelijk maakt.

 1. Wanneer verwerken wij uw gegevens
  Servimac verwerkt uitsluitend uw persoonsgegevens indien:
 • De toestemming die wij van u hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken
 • De noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
 • De noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust
 • De noodzakelijkheid om uw vitale belangen of deze van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De noodzakelijkheid ter behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen
 1. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, behoudens indien er een wettelijk bepaalde uitzondering op dit recht van toepassing is.  Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 1. Doorgifte, toegang en bekendmaking van persoonsgegevens

Servimac geeft uw persoonsgegevens enkel door aan derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de doeleinden uiteengezet in punt 3 van deze Privacyverklaring.
Uw persoonsgegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden binnen de Europese Unie voor zover dit nodig of compatibel is met de doeleinden uiteengezet in punt 3 van deze Privacyverklaring.
Servimac heeft met haar verwerkers de nodige overeenkomsten gesloten waarin de nodige waarborgen werden opgenomen om te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake de verhouding tussen beide partijen als respectievelijk verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van persoonsgegevens.

 1. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om per- soonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Servimac van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

 1. Gebruik van cookies

Servimac gebruikt cookies om de voorkeuren van de gebruikers van haar website te onthouden. Cookies worden ook gebruikt om de gebruiker toe te staan de website te exploreren en om bepaalde functies aan te bieden. Een ander gebruik van cookies is om een veilig gebruik van de website te kunnen garanderen. Cookies helpen zo om het bezoeken van de website te optimaliseren voor de gebruikers ervan.

Webbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies te beheren. Op die manier kan u het gebruik van cookies uitschakelen. Het is daarnaast ook mogelijk om cookies die reeds geïnstalleerd werden te verwijderen.

 

 1. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toe- zichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

 1. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

Servimac kan deze Privacyverklaring wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op haar website www.servimac.be.  Wij raden dan ook aan dat u dit regelmatig nagaat.